شعر کردی جنوب

وبلاگی برای معرفی شعر کردی جنوب- متعلق به رضا جمشیدی

حه‌زره‌ت واران !

 ده‌روه‌چه‌گه‌ي  سه‌وز  وه‌هار و گه‌نم !
هه‌م ده‌ف هيور تنه له‌يره ژه‌نم ؟!

هه‌م وه‌ ته‌موره‌ي نه‌فه‌س داره‌گان
عه‌تر تِ واري له ده‌س داره‌گان ؟!

هه‌م ره‌نگ گه‌رم تنه ديونم وه ‌چه‌و ؟!
يا په‌ري عشقه گِ ديونم وه‌ خه‌و ؟!

هه‌چه‌گه هه‌س عه‌تر تِ ها گيانيه‌و
ياس ده‌سه‌يل تنه‌ ها شانيه‌و

تك‌تك‌تك  تك‌تك شه‌ونم ئه‌يوه
نم‌نم‌نم نم‌نم‌نم‌نم ئه‌يوه

تك‌تكِ وارانِ وه‌هاره دلي
مانگه شه‌وِ فه‌سل ئه‌ناره‌ دلي

گيري شه‌وقه‌و گولِ ئه‌سره چمان
باخِ خوه‌ش ليموِ قه‌سره چمان

هه‌ر چگه هه‌س تام سيه‌ي شه‌و نيه
مانگه‌شه‌وِ هيولِ شه‌وه‌يل تنه

هه‌رچگه هه‌س مه‌ي چه‌وه‌گان ت كه‌ي
گول له وه‌هارِ خه‌وه‌گانِ تِ که ی 

حه‌زره‌ت گول ! عه‌تر كه‌و ئاسمان !
يه‌ي شه‌و ئه‌گه‌ر بايده خه‌وِئاسمان

 ،بان له‌ش زه‌يو گولِ واران چه‌قي

جامه‌كِ هه‌فتا ره‌نگِ داران چه‌قي

له‌يره وه‌هاره‌يل خودا چيوزه ده‌ن
هه‌م وه گه‌ل و هه‌م وه جياچیوزه ده ن 


واروه تيدِن دِلنگ شه‌ر كه‌ني
گووش شه‌واره‌يل سيه‌ي كه‌ر كه‌ني

گور خه‌يه سه‌ردي نه‌فه‌س بيستيون
وه‌ر ده‌يه داوان شه‌وا گيول خيون

له‌ي زه‌يوه هه‌م شه‌و سه‌رِ خوه‌ي هه‌لگري
تا وه گه‌ري چوود و له ورسي مری 

حه‌زره‌ت گول ! وه‌رجله ‌ت سه‌ور هات
له‌ي ريه ‌هه‌م تاشِ سيه‌و كه‌ور هات 

له‌يره ئه‌وه‌ل سالِ ئه‌زه ل بيوچمان
واروه‌ بيو ، وه‌فر ئه‌وه‌ل بيوچمان 

سه‌رد و سيه باخ هساره‌يل شه‌و
سه‌ر و سيه بال هناسه‌يل كه‌و

سه‌رد و سيه هه‌م زيو و هه‌م ئاسمان
هه‌م نه‌فه‌س ده‌روه‌چ و هه‌م اخه‌گان ب

حووز كوچگ هاتن و به‌يداخ دان
ئاگر هه‌رچي نه‌فه‌س باخ دان

وه‌رجله‌ تِ قسمه‌تمان جه‌ور بيو
دارِ تِ بومن به‌شمان ته‌ور بيو

هه‌رچگه شه‌و بيو له دل كه‌شكه‌شان »
وه‌رجله‌تِ هاتنه‌سه مالمان !

دار زقم بي تِ به‌ر تيخ داس
هه‌رچي له‌شه تام سه‌ر تيخ داس !

حه‌زره‌ت واران ! تيه‌نيِ ئاوِديم
عاشق خوه‌زيه‌و له وه‌رِ ناوِديم

كه‌وتره‌گان له‌يلِ خه‌ويلِ تنن
هه‌رچگه هه‌ن وه‌يلِ چه‌ويلِ تنن

نه‌رمه‌گيا ماچ گولِ كه‌و تِ كه‌ي
تك‌تك واران هه‌وه‌سِ چه‌و تِ كه‌ي

نوگوله‌گان مه‌خشِ چه‌وِ ساده دِن
چيمه‌نه‌گان هه‌رچگه هه‌ن جاده دِن

له بنِ باله كه‌وه‌گه‌ي خوه‌زيه‌وه‌يل
ناو تِ نيوسايه خودا خوه‌ي وه مه‌يل 

ناو تنه له‌رزه خه‌يه گيان شه‌و
عشق تِ ئاگر خه‌يه داوان شه‌و

حه‌زره‌تِ گول ، حه‌زره‌تِ واران ، تني !
ئاو زولال تيه‌تِ جاران تني !

ده‌س وه ‌دوا هه‌رچگه داره وساس
هه‌چگه واران وه‌هاره وساس

به‌وره و و هه‌م خوه‌د نه‌فه‌سِ شه‌و بچن !
راي زه‌يوه ملوانكِ كه‌و كه‌ و بچن  !


عه‌ترِ گول گولوه‌نيِ دالگه‌يل !
ئه‌زره‌تِ واران له دل ئيمه مه‌يل !

له‌و فره ليژي ريه‌گه‌ي ئاسمان ،
واز بكه ده‌روه‌چ چه‌و كاله‌گان

واز بكه ده‌روه‌چ هه‌ر چي چه‌وه
واز بكه هه‌ر چگه ئاسوو كه‌وه

دالگِ وارانيِ ياسه‌يل سوو
سه‌وزيِ ئحساسِ هناسه‌يلِ سوو

سه‌رديِ زمسانِ سيه باره ‌سه‌ر
خه‌ت بيه مه‌خشِ شه‌وِ شل‌شل له ‌وه‌ر

حه‌زره‌ت گول ! عه‌ترِ كه‌وِ ده‌روه‌چه‌يل !
يه‌ي شه‌و ئه‌گه‌ر بايده خه‌وِ ده‌روه‌چه‌يل  ، !

بال مه‌ليوچگ ره‌نگ كه‌وكه‌و گري
حال چه‌وه‌يله سيه‌گه‌ي شه‌و گري

شعر۲

تِ هاتي !

شه‌واريو ، ئاسمان سالِ خه‌مي بيو
سپاي زمسانِ جاران هاوده‌مي بيو

خه‌يالِ يه‌ي هساره‌ي كوورپه‌ بالي
نه‌يا چيوزه له ناو باخِ خه‌يالي

ته‌مام داره‌گان له به‌ر جيا بيون
ئراي فه‌سلِ خوه‌شي ده‌س وه‌ دوا بيون

تِ هاتي ! ئاسمان له‌ينوو كه‌وه‌و بيو
دواره هاوره‌نگ مانگه‌شه‌وه‌و بيو

وه هه‌ر جا نوورسي بالِ فريشته‌يو
چه‌وه‌يل كه‌وكه‌و و كالِ فريشته‌يو

گولِ گولباخيِ باخه‌يلِ بانان !
كلامد گول له‌قه‌ي شاخه‌يل بانان !

ت وارانيد و ئيمه چيو كه‌ويريم
چه‌ني چه‌ن ساله له عشقِ تِ پيريم

حه‌ديسد نيور ره‌حمان و ره‌حيمه
سلامد هد‌يه‌گه‌ي گه‌وراي كه‌ريمه

هساره‌ي ئاسمان بي كه‌سه‌يلي
گول نيور خودا له باخِ له‌يلي

هناسه سه‌وزه‌گه‌د فه‌سل وه‌هاره
قه‌رارِ عاشقه‌يلِ بيقراره

گول خوه‌ر چيوزه ده‌ي له ناو ده‌سه‌يلد
هساره‌يلِ فه‌له‌ك گِل خوه‌ن وه‌مه‌يلد

تمام كه‌وتره‌يلِ حووزِ واران
خوه‌نن له به‌رزيِ سه‌وز نساران

تِ واران وه‌هاره‌يلِ عه‌زيزي
گولِ نيورِ هساره‌يل عه‌زيزي

هه‌ناي واران سه‌وزي بان زه‌يو گرت
هساره‌ي دلخوه‌شي داوان زيوگرت

په‌لامارِ تِ به‌ن ئي ده‌روه‌چه‌يله
هه‌واخوادِن له بن ئي په‌لوه چه‌يله


تِ هاتي !

شه‌واريو ، ئاسمان سالِ خه‌مي بيو
سپاي زمسانِ جاران هاوده‌مي بيو

خه‌يالِ يه‌ي هساره‌ي كوورپه‌ بالي
نه‌يا چيوزه له ناو باخِ خه‌يالي

ته‌مام داره‌گان له به‌ر جيا بيون
ئراي فه‌سلِ خوه‌شي ده‌س وه‌ دوا بيون

تِ هاتي ! ئاسمان له‌ينوو كه‌وه‌و بيو
دواره هاوره‌نگ مانگه‌شه‌وه‌و بيو

وه هه‌ر جا نوورسي بالِ فريشته‌يو
چه‌وه‌يل كه‌وكه‌و و كالِ فريشته‌يو

گولِ گولباخيِ باخه‌يلِ بانان !
كلامد گول له‌قه‌ي شاخه‌يل بانان !

ت وارانيد و ئيمه چيو كه‌ويريم
چه‌ني چه‌ن ساله له عشقِ تِ پيريم

حه‌ديسد نيور ره‌حمان و ره‌حيمه
سلامد هد‌يه‌گه‌ي گه‌وراي كه‌ريمه

هساره‌ي ئاسمان بي كه‌سه‌يلي
گول نيور خودا له باخِ له‌يلي

هناسه سه‌وزه‌گه‌د فه‌سل وه‌هاره
قه‌رارِ عاشقه‌يلِ بيقراره

گول خوه‌ر چيوزه ده‌ي له ناو ده‌سه‌يلد
هساره‌يلِ فه‌له‌ك گِل خوه‌ن وه‌مه‌يلد

تمام كه‌وتره‌يلِ حووزِ واران
خوه‌نن له به‌رزيِ سه‌وز نساران

تِ واران وه‌هاره‌يلِ عه‌زيزي
گولِ نيورِ هساره‌يل عه‌زيزي

هه‌ناي واران سه‌وزي بان زه‌يو گرت
هساره‌ي دلخوه‌شي داوان زيوگرت

په‌لامارِ تِ به‌ن ئي ده‌روه‌چه‌يله
هه‌واخوادِن له بن ئي په‌لوه چه‌يله


زه لان هه‌لس ! بشیونه‌م  !

چه‌نیگه  هامه  جه‌رخه‌گه‌ی  ولات   چه‌فته چاره گان

زه لان هه‌لس ! بشیونه‌م  ! هه  جوور  گیس  دار گان

هه  جوور  یه ی  شه واره که ر !شه‌که‌ت  شه‌که‌ت   وه   بی خه وه ر  !

وه  بی  ت  بوومه  ده ر وه ده ر له  کیوچه گان  شاره گان

وه  سه ف  وسانه  یه ک  وه  یه ک  وه  یه ی  چراخ  بی نزه و

منه ی  مِ  که ن   په ژاره گان منه ی  ت ِ  که ن  هساره گان

چه نیگه  بیستیون  منه ی فه رای  عاشقی  نیه که ی

له  سال  سمکوو   سیه یشرین   سه رسواره گان

چراخ  تاشه گان  به رز !  چه وه یل  مانگ و خوه ر  تنی !

دواره   بال   چه و  بیه  سه حه ر   له  سه ردیاره گان

 

 

 

 

مه‌ليوچگه‌يلِ مالِ سوو

شه‌وارِ گيسه شووره‌گه‌ي تاخه‌يه بان شانيا ،
فريشته‌گانِ ئاسمان كه‌فن وه كه‌شكه‌شانيا

مه‌ليوچگه‌يلِ مالِ سوو كوروو كوروو گرن وزوو
ئرا يه‌گ د بال نوو بخه‌ن وه ‌شان وه‌شانيا

ده‌روه‌چه‌گان كيوچه‌مان له سه‌ف وسن دوان دوان
تا بكه‌فن له نيوره‌گه‌ي چه‌وه‌يله سه‌وزه‌گانيا

كه‌ل كيوه‌يل شاهووه چه‌وي چه‌وه‌يلِ ئاهووه
خودا نه‌كه‌ي گ ئه‌ورخه‌م
  بيه‌يده  ئاسمانيا

هه‌ر كه‌گ نوور چه‌و ت كه‌ي خودا بكيه‌يدنه‌ي وه چوو
« كوله‌نجيه‌يل » شه‌يو سيه بپه‌شتنه زوانيا

گيان تنوو فريشته‌گان

په‌ري په‌ري له‌ ئي كيه‌ني وه ئه‌و كيه‌ني وسانه ‌هه‌م
« كونه‌وه‌كوول» و سه‌ر په‌تي ديوه‌ته‌يل سه‌ف به‌سانه ‌هه‌م

هه‌چيو هساره بربرن ، چه‌وه‌يلِ ئاگر گرن
ديوه‌ته‌يلِ ئيلِ كه‌لهورن ك له‌ي وه‌ره وسانه‌ هه‌م

فريشته‌گان وه ده‌و ده‌وه‌و وه جامه‌كه‌يلِ كه‌و كه‌وه‌و
ئرا يه‌گِ تِ بيوننه‌و ره‌سن وه‌ي ئاسمانه‌ هه‌م

هساره‌گه‌د له ناويان وه له‌رزه ‌له‌رزه له‌رزيه‌و
وه باله‌گانِ به‌رزيه‌و ريار كه‌شكه‌شانه هه‌م

هناسه‌گه‌ي وه‌رِ سووه‌و دواره كه‌وتره‌يل نوو
وه‌لِ يه‌كا كوروو كوروو باله‌گه‌يان به‌سانه‌هه‌م

گيان تنوو فريشته‌گان له مال خالوو ئاسمان
وه‌ خاتر چه‌وه‌يلِ تِ دواره چه‌پ كوتانه‌ هه‌م !


شه‌وه‌يلِ نوو

شه‌وه يلِ ئيره بيله‌جي هساره به‌و بچيمنه‌و
سه‌حه‌ر له‌ئي ولاته ده‌ي ئشاره به‌و بچيمنه‌و

چه‌نيگه هاله شوونمان چه‌وه‌يلِ كالِ عاشقيگ
گلاره‌گه‌م ! گلاره‌گه‌م ! گلاره به‌و بچيمنه‌و

ئرا يه‌گِ دواره شيشه‌گان ده‌روه‌چ دلد
نه‌پووشني وه تووز و ته‌م په‌ژاره ، به‌و بچيمنه‌و

له ئيره پايز ئاخري تمام رووژه‌گان كوشي
ره‌فيق ئه‌و ولاته هه‌ر وه‌هاره به‌و بچيمنه‌و

ئرا يه‌گِ شه‌وه‌يلِ نوو له بانيان تِ پابنه‌ي
تمام جاده‌گان چرن : دواره به‌و بچيمنه‌و

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه چهاردهم آذر ۱۳۸۶ساعت 23:50  توسط رضاجمشیدی  |